Společnost TRIMEX REALITY, a.s., se sídlem 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 268 24 019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl a vložka B 2755, si tímto jakožto Správce osobních údajů dovoluje informovat své klienty jakožto Subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Základní pojmy

0sobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1) Z důvodu plnění právních povinností Správce budou zpracovávány tyto osobní údaje klienta:

 • jméno a příjmení nebo název,
 • adresa bydliště nebo sídla
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • datum narození

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které Správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být Správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů Správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na Správce.

1) Z důvodu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, budou zpracovávány tyto osobní údaje klienta:

 • jméno a příjmení nebo název,
 • adresa bydliště nebo sídla
 • doručovací adresa
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • datum narození
 • rodné číslo
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • bankovní spojení

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy, tj. uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících Správci ze smlouvy. Osobní údaje klientů mohou být předávány jiným smluvním partnerům Správce, např. Bankovnímu ústavu z důvodu zpracování nabýdky hypotéky apod.

Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost potencionálního klienta. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

2) Z důvodu oprávněných zájmů Správce budou zpracovávány tyto osobní údaje klienta:

 • jméno a příjmení nebo název
 • adresa bydliště nebo sídla
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • datum narození
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků Správce a za účelem možného oslovení klienta, s nímž již byla uzavřena smlouva, s nabídkou na uzavření nové smlouvy se Správcem. Osobní údaje klienta budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů Správce.

Další informace

Správce informuje o tom, že je-li klientem právnická osoba, bude Správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce si dovoluje informovat klienta, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem Správce zpracovávány rovněž Zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od Správce. Správce sdělí klientovi na požádání totožnost Zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány. Může se jednat např. o tyto Zpracovatele: spolupracující realitní makléři, spolupracující hypoteční poradci, externí advokátní kanceláře, externí účetní, daňoví poradci, poskytovatelé serverových, webových, cloudových či IT služeb.

Zpracování získaných osobních údajů všech klientů Správce probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení“).

Klient má jakožto subjekt údajů právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

Subjekt údajů má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje subjektu údajů má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje subjektu údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o tento výmaz svých osobních údajů požádá.

 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů.

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů opravňuje subjekt údajů získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně subjekt údajů předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

Je-li zpracování osobních údajů založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn odvolat tento souhlas písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jestli osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 • právo podat stížnost

V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může subjekt údajů podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou klientovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. +420 800 400 600 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@trimexreality.cz.

Prohlášení Správce

V rámci plnění povinností, které Správci vyplývají ze smlouvy uzavřené s klientem, se může Správce, zejména pak zaměstnanci Správce, seznámit s osobními údaji třetích osob, které jsou zpracovávány klientem Správce. V případě tohoto seznámení se Správce prohlašuje a klienta ujišťuje, že veškeré osoby, které se s těmito osobními údaji třetích osob při plnění povinností Správce mohou seznámit, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Správce prohlašuje, že:

 • přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů;
 • přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě;
 • k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V případě pochybností o dodržování povinností Správce se může klient obrátit na Správce na tel. č. +420 800 400 600 nebo e-mailové adrese info@trimexreality.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl klient seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou Správcem zpracovávány.

Volejte zdarma
800 400 600